Dette nettstedet oppdateres ikke lengre. Du ser nå en arkivert versjon. This website is no longer being updated. You are viewing an archived version.

Personlige verktøy
Du er her: Forside Organisering av NorACIA Organisering av NorACIA
Side-alternativer

Organisering av NorACIA

NorACIA er organisert med en styringsgruppe bestående av Miljøverndepartementet (MD) leder, Direktoratet for naturforvaltning (DN), Norsk Polarinstitutt (NP), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Utenriksdepartementet (UD) observatør, samt et sekretariat koordinert av NP. NorACIA-sekretariatet leder det daglige arbeidet innenfor de rammer som styringsgruppa gir i denne handlingsplanen og i henhold til vedtak som blir tatt i møter i styringsgruppa. DN og SFT bistår NP i sekretariatsarbeidet innenfor områder som er relevante for disse direktoratene. NorACIA er tematisk organisert rundt tre hovedkategorier med aktiviteter: Utredning, formidling og rådgivning.

Hovedaktiviteten innenfor Utredning er NorACIA Hovedutredning som består av fem temaområder med tilhørende temagrupper (se figur nedenfor). I tillegg er det opprettet en arbeidsgruppe som skal lage en egen klimautredning for Barentshavet.

Organisasjonskart norsk

Klikk her for større figur

Temagruppene har følgende ansvar og oppgaver:

  • Identifisere og prioritere de mest beslutningsrelevante utredningsbehovene innenfor temaområdet
  • Identifisere og foreslå relevante aktører for gjennomføring av disse utredningene
  • Identifisere relevante fagmøter (og evt arrangører) innenfor temaområdet
  • Bidra til å sammenstille informasjon fra arbeidet gjennomført innenfor rammen av temaområdet til en delutredning som innspill til den helhetlige utredningsrapporten (”the assessment”) i 2009
  • Bistå sekretariatet med faglige spørsmål som oppstår underveis innenfor rammen av temaområdet
  • Identifisere kunnskapshull (forsknings- og utredningsbehov)